BrukerAdminServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/admin
Oversikt

isAktiveringEnabled

Henter flag som forteller om aktivering er slått på i basen eller ikke. Lagt her slik at vi kan lese den i klienten i forbindelse med oppretting av brukee.
Input
 • matrikkelContext -
Response

findBrukAvKommuneliste

Finner brukerrettigheter der kommuneliste er i bruk.
Input
 • kommuielisteId -
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  KommuneForvaltningsomradeList
 • ServiceException -
  ServiceException

findAdressemerkeBestillingerForProduksjon

Hent ut adressemerkebestillinger for generering av fil til trykkeriet. Denne vil hente ut alle som ikke er merket som sendt til produksjon og som har utsatt til dato enten ikke satt eller satt til tilDato eller tidligere.
Input
 • tilDato - - som adressemerkebestillinger skal hentes frem til
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Liste med AdressemerkeBestilling - adressemerkebestillinger for trykking.
  AdressemerkeBestillingerTransfer
 • ServiceException -
  ServiceException

findBrukerRettigheterForBruker

Finner brukerRettighetliste for en bruker
Input
 • brukerId - bruker
 • matrikkelContext -
Response
 • return - BrukerRettighetListe dersom brukeren har en, ellers null.
  BrukerRettighetListeId
 • ServiceException -
  ServiceException

findBrukerHistorikkerForBruker

Finner BrukerHistorikkListe for en bruker
Input
 • brukerId - bruker
 • matrikkelContext -
Response
 • return - BrukerHistorikkListe dersom brukeren har en, ellers null.
  BrukerHistorikkListeId
 • ServiceException -
  ServiceException

findBruker

Finner en bruker basert på brukernavn.
Input
 • brukernavn - brukernavn for aktuell bruker
 • matrikkelContext -
Response
 • return - en bruker i matrikkelsystemet
  BrukerId
 • ServiceException -
  ServiceException

findBrukere

Finner liste med brukere basert på brukernavn og/eller navn.
Input
 • brukernavn - brukernavn for aktuelle brukere
 • navn - navn for aktuelle brukere
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med brukere med brukernavn og/eller navn lik ønskede parametre
  BrukerIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

getAktiveringsdata

Henter aktiveringsdata for bruker.
Input
 • brukernavn - brukernavn for aktuell bruker
 • matrikkelContext -
Response
 • return - gjeldende aktiveringsdata for bruker
  BrukerAktiveringsdata
 • ServiceException -
  ServiceException

findBaatBrukere

Finner brukere merket som baat-bruker, og som ikke har fått slettet sin adgang.
Input
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med brukere merket som baat-bruker i matrikkelsystemet
  BrukerIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

existsKurs

Sjekker om det finnes kurs med samme kursnavn, -sted og -dato.
Input
 • kursnavn - navn på Kurs som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • kurssted - sted på Kurs som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • kursdato - dato på Kurs som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • kursId - id på Kurs som skal brukes i søket. Kan være null.
 • matrikkelContext -
Response

findKurs

Finner liste med kurs basert på kursnavn.
Input
 • kursnavn - navn for aktuelle kurs
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med kurs med kursnavn lik ønskede parametre
  KursIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findKursForBruker

Finner liste med kurs basert på brukerId.
Input
 • brukerId - id for aktuelle bruker
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med kurs for bruker
  KursIdList
 • ServiceException -
  ServiceException