BygningServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/bygning
Oversikt

findByggEnkel

Finner id til alle bygg som tilfredsstiller søkekriteriene gitt av EnkelByggSokModel. Gjennom EnkelByggSokModel kan bruker søke etter bygg gjennom bygningsnummer og/eller løpenummer. Direkte kobling.
Input
 • enkelByggSokModel - Søkemodell for enkelt søk etter bygning, dvs. søk ved bygningsnummer og/eller løpenummer.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste med ByggId for de bygningene som tilfredsstiller søkekriteriene i EnkelByggSokModel.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAlleBygningstypeKoder

Henter id for alle BygningstypeKode.
Input
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av BygningstypeKodeId for alle bygningstyper i systemet.
  BygningstypeKodeIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForKommune

Finner id til alle bygg i en kommune angitt ved KommuneId. Direkte kobling.
Input
 • kommuneId - Id for kommune vi ønsker å finne alle bygg til.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste med ByggId som ligger i kommune angitt ved KommuneId.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggIdForIdent

Finner id til et bygg angitt ved ByggIdent. ByggIdent er en logisk identifikator for et bygg, som óg kan adresseres unikt gjennom en ByggId.
Input
 • byggIdent - Logisk identifikator for et bygg. Bygningsnummer og eventuelt løpenummer utgjør identifikatoren. Dette avhenger av om identifikatoren er av typen BygningIdent eller BygningsendringIdent.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En ByggId for gitt ByggIdent.
  ByggId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggIdsForIdents

Finner id til bygg for flere angitte ByggIdent. ByggIdent er en logisk identifikator for et bygg, som óg kan adresseres unikt gjennom en ByggId.
Input
 • byggIdentList - Liste av ident'er (logiske identifikatorer) for et bygg. Bygningsnummer og eventuelt løpenummer utgjør identifikatoren. Dette avhenger av om identifikatoren er av typen BygningIdent eller BygningsendringIdent.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra ByggIdent til tilhørende ByggId.
  ByggIdentTilByggIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForMatrikkelenhet

Finner id for alle bygg for en matrikkelenhet angitt ved en MatrikkelenhetId. Kobling gjennom Bruksenhet.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi ønsker å finne alle tilhørende bygg for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste med ByggId for alle bygg som refererer til oppgitt MatrikkelenhetId.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForMatrikkelenheter

Finner id for alle bygg for flere matrikkelenheter angitt ved MatrikkelenhetId. Kobling gjennom Bruksenhet.
Input
 • matrikkelenhetIdList - Liste av MatrikkelenhetId for de matrikkelenhetene vi vil finne tilhørende bygg for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere ByggId.
  MatrikkelenhetIdTilByggIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForAdresse

Finner id for alle bygg for en adresse angitt ved en AdresseId. Kobling gjennom Bruksenhet.
Input
 • adresseId - Id for adressen vi vil finne alle bygg for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste med ByggId som refererer til AdresseId.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findByggForAdresser

Finner id for alle bygg for flere adresser angitt ved AdresseId. Kobling gjennom Bruksenhet.
Input
 • adresseIdList - Liste av AdresseId for alle adresser vi vil finne tilhørende bygg for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra AdresseId til flere ByggId.
  AdresseIdTilByggIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBygg

Finner id til alle bygg som tilfredsstiller søkekriteriene gitt av ByggsokModel. ByggsokModel inneholder verdier brukeren har oppgitt i søket.

Generelle krav i søkemodell for bygg:

 • Person: Kan ikke søke på kun fornavn, krever òg etternavn.
 • Veg: Adressekode og nummer kan ikke være lavere enn null.
 • Matrikkelenhet: Gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer kan ikke være lavere enn null.
 • Bygning: Bygningsnummer og løpenummer kan ikke være lavere enn null.
 • Polygon: Må være korrekt angitt.
 • Bruksenhetsnummer: Kan ikke angis uten vegadresse og må være gyldig.
 • Fonetikk: Kan ikke angi at adressenavn, adressetilleggsnavn eller navn er gitt fonetisk uten at tilhørende tekstfelt er fylt ut.
 • Kommunenr: Kommunenr og KommuneId har samme verdi, men må ikke blandes i den forstand at i kommunenr kan ikke en eventuell null som første siffer utelates.
Input
 • byggsokModel - Søkemodell for søk et bygg. Her ligger brukerens søkekriterier, som kan være på f.eks. person, matrikkelenhet osv. Må tilfredsstille kravene gitt over.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av ByggId for de bygg som tilfredsstiller søkekriteriene i søkemodellen ByggsokModel.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBygning

Finner bygning for gitt bygningsnummer.
Input
 • bygningsnr - bygningens bygningsnr
 • matrikkelContext -
Response
 • return - bygning funnet i søket
  BygningId
 • ServiceException - FinderException dersom ingen bygning er funnet i søket
  ServiceException

existsAktivBruksenhetForMatrikkelenhet

Sjekker om det finnes bruksenheter på aktiv bygning som har kobling til aktuell matrikkelenhet. Rollen SkjermingsverdigeBygningstyper er lagt til fordi Weblogic krever at den er i bruk et eller annet sted.
Input
 • matrikkelenhetId - id til Matrikkelenhet som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response

findBygningInfoObjekter

Enkelt søk etter bygning/-endringids ut i fra generelle søkekriterier, som adresse, bygningsnr, matrikkelnr og tilknyttede personer.
Input
 • model - dto for søkekriteriene til søket
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - liste med BygningBokInfo som tilfredsstiller alle søkekriteriene i model
  BygningBokInfoList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBygningsendring

Finn bygningsendring for gitt bygnings- og løpenummer.
Input
 • bygningsnr - bygningens bygningsnummer
 • lopenr - bygningens løpenummer, må være større enn null
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - bygningsendring funnet i søket
  BygningsendringId
 • ServiceException - dersom ingen bygningsendring er funnet i søket
  ServiceException

findBygningsendringerForBygning

Finn alle bygningsendringer for en bygning.
Input
 • bygningId - id for for Bygning som skal brukes i søket. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - en liste med bygningsendring, eller en tom liste dersom ingen er funnet i søket
  BygningsendringIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findObjekterForBygg

Input
 • byggId -
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  ByggrelatertInfoTransfer
 • ServiceException -
  ServiceException

findAntallBygningsendringer

findByggForSelectionPolygon

Finner alle bygg som ligger innenfor søkeområdet.
Input
 • selectionPolygon - et SelectionPolygon som avgrenser søketområdet.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En liste med ByggIder.
  ByggIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findBygningFlyttet

Finner den flyttede bygningen dersom bygningen er flyttet. Ellers null.
Input
 • bygningsnr -
 • matrikkelContext -
Response
 • return -
  BygningId
 • ServiceException -
  ServiceException