MatrikkelenhetServiceWS

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/matrikkelenhet
Oversikt

findMatrikkelenheterForTeig

Finner id for alle matrikkelenheter TeigId er en del av ytre flate for. Benytter seg av TeigForMatrikkelenhet koblingen mellom matrikkelenhet og teig.
Input
 • teigId - Id for teig vi ønsker å finne matrikkelenheter for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetId som refererer til TeigId.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterForTeiger

Finner id for alle matrikkelenheter for flere TeigId, som TeigId er en del av ytre flate for. Benytter seg av TeigForMatrikkelenhet koblingen mellom matrikkelenhet og teig.
Input
 • teigIds - Liste av id for teigene vi ønsker å finne matrikkelenheter for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra TeigId til flere MatrikkelenhetId.
  TeigIdTilMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsflate

Finner id for matrikkelenheter tilknyttet en anleggsprojeksjonsflate angitt gjennom AnleggsprojeksjonsflateId. Kobling fra Matrikkelenhet gjennom subklassen Seksjon eller Anleggseiendom, som har assosiasjon til AnleggsprojeksjonsflateForMatrikkelenhet.
Input
 • flateId - Id for anleggsprojeksjonsflaten vi ønsker å finne matrikkelenheter for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetId som refererer til AnleggsprojeksjonsflateId.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterForAnleggsprojeksjonsflater

Finner id for alle matrikkelenheter for flere anleggsprojeksjonsflater angitt gjennom Anleggsprojeksjonsflate. Kobling fra Matrikkelenhet gjennom subklassen Seksjon eller Anleggseiendom, som har assosiasjon til AnleggsprojeksjonsflateForMatrikkelenhet.
Input
 • flateIds - Liste av id'er for anleggsprojeksjonsflatene vi ønsker å finne matrikkelenheter for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra AnleggsprojeksjonsflateId til flere MatrikkelenhetId.
  AnleggsprojeksjonsflateIdTilMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenhetIdForIdent

Finner id til en matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetIdent. MatrikkelenhetIdent er en logisk identifikator for en matrikkelenhet, som óg kan adresseres unikt gjennom en MatrikkelenhetId.
Input
 • matrikkelenhetIdent - Logisk identifikator for matrikkelenheten vi vil finne id til. Identifikatoren utgjøres av KommuneIdent, gardsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - En MatrikkelenhetId for gitt MatrikkelenhetIdent.
  MatrikkelenhetId
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenhetIdsForIdents

Finner id til matrikkelenheter for flere angitte MatrikkelenhetIdent. MatrikkelenhetIdent er en logisk identifikator for en matrikkelenhet, som óg kan adresseres unikt gjennom en MatrikkelenhetId.
Input
 • matrikkelenhetIdentList - Liste av ident'er (logiske identifikatorer) for matrikkelenhetene vi vil finne id til. Identifikatoren utgjøres av KommuneIdent, gardsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetIdent til MatrikkelenhetId.
  MatrikkelenhetIdentTilMatrikkelenhetIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterForAdresse

Finner id til alle matrikkelenheter tilknyttet en adresse angitt ved AdresseId. Direkte kobling med mindre vi styrer søket til å gå via Bruksenhet. Søket kan utvides til å omfatte utgåtte matrikkelenheter.
Input
 • adresseId - Id for adressen vi ønsker å finne matrikkelenheter for.
 • taMedUtgatte - dersom false, filreres bort utgåtte matrikkelenheter. Hvis viaBruksenhet også er true, filtreres også koblinger på utgåtte bygninger bort.
 • viaBruksenhet - True om vil gå via Bruksenhet sin adresse.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetId som refererer til AdresseId og tilfredsstiller søkekriteriet om hvorvidt søket skal gå via Bruksenhet og ta med seg utgåtte matrikkelenheter.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterForAdresser

Finner id til alle matrikkelenheter for angitte adresser gjennom AdresseId. Direkte kobling med mindre vi styrer søket til å gå via Bruksenhet gjennom parametere. Da kan søket kan utvides til å omfatte utgåtte matrikkelenheter.
Input
 • adresseIds - Liste av id for adressene vi ønsker å finne matrikkelenheter for.
 • taMedUtgatte - dersom false, filreres bort utgåtte matrikkelenheter. Hvis viaBruksenhet også er true, filtreres også koblinger på utgåtte bygninger bort.
 • viaBruksenhet - True om vil gå via Bruksenhet sin adresse.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra AdresseId til flere MatrikkelenhetId som tilfredsstiller søkekriteriet om hvorvidt søket skal gå via Bruksenhet og ta med seg utgåtte matrikkelenheter.
  AdresseIdTilMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterForVeg

Finner id til alle matrikkelenheter tilknyttet en veg angitt ved VegId. Kobling fra Matrikkelenhet via Adresse og subklasse Vegadresse, med mindre vi styrer søket til å gå via Bruksenhet som et mellomledd før Adresse gjennom parametere. Søket kan da utvides til å omfatte utgåtte matrikkelenheter.
Input
 • vegId - Id for vegen vi vil finne matrikkelenheter for.
 • taMedUtgatte - True fører til at matrikkelenhetene også kan ha BygningsstatusKode mellom 8 og 12. Dette er bygningsstatuser knyttet til utgåtte bygg (brent, revet osv.). Parameteren er kun gjeldene om vi velger å gå via Bruksenhet som er koblet til Bygg. BygningsstatusKode er knyttet til Bygg.
 • viaBruksenhet - True om vil gå via klassen Bruksenhet.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetId som refererer til VegId og tilfredsstiller søkekriteriet om hvorvidt søket skal gå via Bruksenhet og ta med seg utgåtte matrikkelenheter.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterForVeger

Finner id til alle matrikkelenheter tilknyttet angitte veger gjennom VegId. Kobling fra Matrikkelenhet via Adresse og subklasse Vegadresse, med mindre vi styrer søket til å gå via Bruksenhet som et mellomledd før Adresse gjennom parametere. Søket kan da utvides til å omfatte utgåtte matrikkelenheter.
Input
 • vegIds - Liste av id'er for veger vi vil finne matrikkelenheter for.
 • taMedUtgatte - True fører til at matrikkelenhetene også kan ha BygningsstatusKode mellom 8 og 12. Dette er bygningsstatuser knyttet til utgåtte bygg (brent, revet osv.). Parameteren er kun gjeldene om vi velger å gå via Bruksenhet som er koblet til Bygg. BygningsstatusKode er knyttet til Bygg.
 • viaBruksenhet - True om vil gå via klassen Bruksenhet.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra VegId til flere MatrikkelenhetId som tilfredsstiller søkekriteriet om hvorvidt søket skal gå via Bruksenhet og ta med seg utgåtte matrikkelenheter.
  VegIdTilMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findNaboer

Finner id til alle matrikkelenheter som regnes som nabo i henhold til søkekriteriene gitt i EnkelNaboSokModel. EnkelNaboSokModel inneholder matrikkelenheten vi vil finne naboer for.
Input
 • enkelNaboSokModel - Søkemodell som inneholder verdiene brukeren har oppgitt for valgte parametere. Parameterene i modellen viser til matrikkelenheten brukeren har valgt ved å oppgi gårds- og bruksnummer, og eventuelt festenummer og/eller seksjonsnummer. I tillegg er det parametere for om brukeren ønsker å søke etter naboer i en gitt avstand, med festegrunn og/eller med eierseksjoner.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetId som refererer til matrikkelenhetene som er nabo til valgt matrikkelenhet i EnkelNaboSokModel og som tilfredsstiller søkekriteriene.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterForBygg

Finner id til alle matrikkelenheter tilknyttet et bygg angitt ved ByggId. Kobling mellom Matrikkelenhet og Bygg via Bruksenhet.
Input
 • byggId - Id for bygget vi vil finne matrikkelenheter for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetId som refererer til ByggId.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterForByggList

Finner id til alle matrikkelenheter tilknyttet angitte bygg gjennom ByggId. Kobling mellom Matrikkelenhet og Bygg via Bruksenhet.
Input
 • byggIds - Liste med id'er for byggene vi vil finne matrikkelenheter for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra ByggId til flere MatrikkelenhetId.
  ByggIdTilMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findSamlaFastEiendomForMatrikkelenhet

Finner id til alle samla faste eiendommer for en matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetId. Angitt matrikkelenhet er en av flere matrikkelenheter som utgjør en komponent i den samlede faste eiendommen. Kobling gjennom MatrenhForSamlaFastEdm.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi vil finne samla faste eiendommer for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste med SamlaFastEiendomId som refererer til de samlede faste eiendommene angitt matrikkelenhet er en del av.
  SamlaFastEiendomIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findSamlaFastEiendomForMatrikkelenheter

Finner id for alle samla faste eiendommer for angitte matrikkelenheter gjennom MatrikkelenhetId. Angitt matrikkelenhet er en av flere matrikkelenheter som utgjør en komponent i den samlede faste eiendommen. Kobling gjennom MatrenhForSamlaFastEdm.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste med id'er for matrikkelenhetene vi vil finne samla faste eiendommer for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere SamlaFastEiendomId.
  MatrikkelenhetIdTilSamlaFastEiendomIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKlagerForMatrikkelenhet

Finner id til alle klager for en matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi vil finne klager for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av KlageId som refererer til MatrikkelenhetId.
  KlageIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKlagerForMatrikkelenheter

Finner id til alle klager for angitte matrikkelenheter gjennom MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste med id'er for matrikkelenhetene vi vil finne klager for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere KlageId.
  MatrikkelenhetIdTilKlageIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findGrunnervervForMatrikkelenhet

Finner id til alle grunnerverv for en matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi vil finne grunnerverv for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av GrunnervervId som refererer til MatrikkelenhetId.
  GrunnervervIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findGrunnervervForMatrikkelenheter

Finner id til alle grunnerverv for angitte matrikkelenheter gjennom MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste med id'er for matrikkelenhetene vi vil finne grunnerverv for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere GrunnervervId.
  MatrikkelenhetIdTilGrunnervervIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findJordskifteKrevdForMatrikkelenhet

Finner id til alle krav om sak for jordskifteretten for en matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi vil finne krav om jordskifte for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av JordskifteKrevdId som refererer til MatrikkelenhetId.
  JordskifteKrevdIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findJordskifteKrevdForMatrikkelenheter

Finner id til alle krav om sak for jordskifteretten for angitte matrikkelenheter gjennom MatrikkelenhetId. Direkte kobling.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste med id'er for matrikkelenhetene vi vil finne krav om jordskifte for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere JordskifteKrevdId.
  MatrikkelenhetIdTilJordskifteKrevdIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findSeksjonerForMatrikkelenhet

Finner id til alle seksjoner for en matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetId. Seksjon er en subklasse av Matrikkelenhet. Kan velge om utgåtte seksjoner skal være med.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi vil finne seksjoner for.
 • taMedUtgatte - True om vil at søket skal omfatte utgåtte seksjoner.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av SeksjonId som refererer til MatrikkelenhetId.
  SeksjonIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findSeksjonerForMatrikkelenheter

Finner id til alle seksjoner for angitte matrikkelenheter gjennom MatrikkelenhetId. Seksjon er en subklasse av Matrikkelenhet.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste med id'er for matrikkelenhetene vi vil finne seksjoner for.
 • taMedUtgatte - True om søket skal omfatte utgåtte seksjoner.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere SeksjonId.
  MatrikkelenhetIdTilSeksjonIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findFestegrunnerForMatrikkelenhet

Finner id til alle festegrunner for en matrikkelenhet angitt ved MatrikkelenhetId. Festegrunn er en subklasse av Matrikkelenhet og har en direkte assosiasjon til Matrikkelenhet. Kan velge om utgåtte festegrunner skal være med.
Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi vil finne festegrunner for.
 • taMedUtgatte - True om søket skal omfatte utgåtte festegrunner.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av FestegrunnId som refererer til MatrikkelenhetId.
  FestegrunnIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findFestegrunnerForMatrikkelenheter

Finner id til alle festegrunner for angitte matrikkelenheter gjennom MatrikkelenhetId. Festegrunn er en subklasse av Matrikkelenhet og har en direkte assosiasjon til Matrikkelenhet. Kan velge om utgåtte festegrunner skal være med.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste med id'er for matrikkelenhetene vi vil finne festegrunner for.
 • taMedUtgatte - True om søket skal omfatte utgåtte festegrunner.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere FestegrunnId.
  MatrikkelenhetIdTilFestegrunnIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheter

Finner id for alle matrikkelenheter som tilfredsstiller søkekriteriet oppgitt i MatrikkelenhetsokModel. Søkekriteriene omfatter søk utifra adresse, bygning, hjemmelshaver osv. Søkekriteriet må tilfredsstille bestemte krav, eksempelvis er det ikke tillatt å søke etter matrikkelenhet på hjemmelshaver kun ved fornavn, det kreves at også etternavnet oppgis.

Generelle krav i søkemodell for matrikkelenhet:

 • Ikke tilstrekkelig med parametere når: KommuneId ikke er angitt eller mindre enn null OG personnr, fornavn og etternavn er ikke angitt OG bygningsnr ikke er angitt eller mindre enn null OG polygon ikke er valgt.
 • Må ha angitt søkekriterier, dvs. at en må søke på minst én av disse måtene:
  • Bygning angitt: Bygningsnummer eller løpenummer forskjellig fra null.
  • Adresse angitt: Adressekode, adressenavn, adressetilleggsnavn, nummer eller bokstav er forskjellig fra null.
  • Matrikkelnummer: Gårdsnr, bruksnr, festenr eller seksjonsnummer er forskjellig fra null.
  • Personer: Fornavn, etternavn eller personnummer er forskjellig fra null.
  • Bruksenhetsnummer: Forskjellig fra null.
  • Utvalgspolygon: Har valgt et polygon og dets KoordinatsystemKode er forskjellig fra null.
  • True boolean for MatrikkelenhetsokModel#jordskifteKrevd har jordskifte krevd, MatrikkelenhetsokModel#inngarISamlaFastEiendom inngår i samla fast eiendom, MatrikkelenhetsokModel#anmerketKlage har anmerket klage, MatrikkelenhetsokModel#grunnerverv har grunnerverv, MatrikkelenhetsokModel#harGrunnforurensing har grunnforurensing eller MatrikkelenhetsokModel#harKulturminne har kulturminne.
 • Person: Kan ikke søke på kun fornavn, krever etternavn også.
 • Polygon: Må være korrekt angitt.
 • Må velge at rapporten skal gjelde for bestående og/eller utgåtte bygg.
 • Matrikkelnummer: Ingen av tallene (gårds-, bruks-, seksjons- og festenummer) kan ikke være mindre enn null.
 • Bruksenhetsnummer: Krever at vegadresse óg er oppgitt og må være gyldig.
 • Fonetikk: Kan ikke angi at adressenavn, adressetilleggsnavn eller navn er gitt fonetisk uten at tilhørende tekstfelt er fylt ut.
Input
 • matrikkelenhetsokModel - Søkemodell som inneholder det oppgitte søkekriteriet til brukeren, f.eks. gårdsnummer og bruksnummer.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetId for matrikkelenhetene som tilfredsstiller søkekriteriene gitt i MatrikkelenhetsokModel.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findEideMatrikkelenheterForPerson

Finner id for alle matrikkelenheter eid av en person angitt ved PersonId. Kobling fra Matrikkelenhet til Person gjennom Eierforhold og Kontaktinstans.
Input
 • personId - Id for person vi ønsker å finne eide matrikkelenheter for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetId som refererer til PersonId
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findEideMatrikkelenheterForPersoner

Finner id til alle matrikkelenheter eid av angitte personer gjennom PersonId. Kobling fra Matrikkelenhet til Person gjennom Eierforhold og Kontaktinstans.
Input
 • personIds - Liste av PersonId for personer vi vil finne eide matrikkelenheter for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra person ved PersonId til matrikkelenhetene personen eier angitt ved MatrikkelenhetId.
  PersonIdTilEideMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findEideMatrikkelenheterForMatrikkelenhet

Finner id for alle matrikkelenheter som eies av en matrikkelenhet angitt ved Matrikkelenhet. Kobling fra Matrikkelenhet til matrikkelenheter som eies av angitt matrikkelenhet gjennom MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold.

At en matrikkelenhet eier en annen matrikkelenhet, forekommer f.eks. ved sameie der en del av et beite eies av matrikkelenheten som personen som benytter beitet eier.

Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenheten vi vil se om eier andre matrikkelenheter.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av MatrikkelenhetId som refererer til de matrikkelenhetene som eies av angitt matrikkelenhet.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findEideMatrikkelenheterForMatrikkelenheter

Finner id til alle matrikkelenheter som eies av angitte matrikkelenheter gjennom MatrikkelenhetId. Kobling fra Matrikkelenhet til matrikkelenheter som eies av angitt matrikkelenhet gjennom MatrikkelenhetIkkeTinglystEierforhold.

At en matrikkelenhet eier en annen matrikkelenhet, forekommer f.eks. ved sameie der en del av et beite eies av matrikkelenheten som personen som benytter beitet eier.

Input
 • matrikkelenhetIds - Liste av id'er for matrikkelenhetene vi vil se om eier andre matrikkelenheter.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra eieren MatrikkelenhetId til flere eide matrikkelenheter angitt ved MatrikkelenhetId.
  MatrikkelenhetIdTilEideMatrikkelenhetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findNavarendeMatrikkelenhetIdentForMatrikkelenhetIdent

Finner den nyeste matrikkelenhetIdenten for angitt MatrikkelenhetIdent. dette trenger ikke være "neste i rekken" om relevante matrikkelenhet er blir ommnummerert flere ganger.
Input
 • matrikkelenhetIdent - MareikkelenhetIdent det ønskes og finne nåværende matrikkelenhetId for
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - matrikkelenhetId den relevante matrikkelenheten nå har.
  MatrikkelenhetIdent
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findNavarendeMatrikkelenhetIdentForMatrikkelenhetIdenter

Finner nyeste matrikkelenhetIdenten for matrikkelenheter i et sett med matrikkelenhetIdenter
Input
 • matrikkelenhetIdentList - Liste med de matrikkelenhetIdenter som man ønsker å finne nyeste Ident for.
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - map med de innsente matrikkelenhetIdenter og de korresponderende nye Identene
  MatrikkelenhetIdentTilMatrikkelenhetIdentMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findGamleMatrikkelenhetIdentForMatrikkelenhetIdent

Returnerer en Liste med de tidligere matrikkelenhetIdentene assosiert med oppgitte matrikkelenhetIdent
Input
 • matrikkelenhetIdent - Liste med de Identer det ønskes finne gamle matrikkelenhetIdenter for
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Liste med de foregående Identene assosiert med den oppgitte Identen
  MatrikkelenhetIdentList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findGamleMatrikkelenhetIdenterForMatrikkelenhetIdenter

Finner et sett med de foregående matrikkelenehtIdentene for matrikkelenhetIdentene.
Input
 • matrikkelenhetIdentList - Liste med de Indenter det ønskes å finne foregående Identer for.
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - returnerer et map med matrikkelenhetIdenter og korresponderende list med gamle matrikkelenhetIdenter
  MatrikkelenhetIdentTilMatrikkelenhetIdentsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenhetMedTeiger

Henter matrikkelenheten med gitt matrikkelenhetIdent og alle tilhørende teiger.
Input
 • matrikkelenhetIdent - logisk nøkkel for matrikkelenheten
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - returnerer en transfer med matrikkelenheten og dens geometri
  MatrikkelenhetMedTeigerTransfer
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenheterTransfer

Finner matrikkelenheter og tilknytta geometri utifra en mer eller mindre komplett MatrikkelenhetIdent.
Input
 • matrikkelenhetIdent - en ident som må som minimum inneholde kommuneident og gardsnummer
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - returnerer en transfer med matrikkelenheter og dens geometri
  MatrikkelenheterTransfer
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findObjekterForMatrikkelenhet

Finner alle tilknyttede objekter for en angitt MatrikkelenhetId.
Input
 • matrikkelenhetId - id til Matrikkelenhet data skal hentes for
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - returnerer en transfer med matrikkelenheter, adresser, kretser, bygg, bruksenhet, forretning, klage, grunnerverv, jordskifte, samlafasteiendom, grunnforurensing, kulturminne og person
  MatrikkelenhetInfoTransfer
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findMatrikkelenhetIdentForDato

Finner matrikkelenhetIdent for angitt matrikkelenhet på angitt dato.
Input
 • matrikkelenhetId - Matrikkelenhetens id
 • forretningsdokumentDato - datoen man ønsker matrikkelenhetIdenten for
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - MatrikkelenhetIdent for etterspurt matrikkelenhet
  MatrikkelenhetIdent
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findNesteLedigeBruksnummer

Finn neste ledige bruksnummer innen gitt kommune og gårdsnr.
Input
 • kommuneId -
 • gardsnummer - Gårdsnr
 • matrikkelContext -
Response

findMatrikkelenhetIGrunnbok

Finner Matrikkelenhet i grunnbok.
Input
 • matrikkelenhetIdent - Matrikkelenhet vi skal søke etter
 • matrikkelContext - context for kall
Response
 • return - Informasjon fra grunnbok om matrikkelenhet
  MatrikkelenhetFraGrunnbokDTO
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

hentGrunnboksutskrift

Hent grunnboksutskrift som tekst streng.
Input
 • matrikkelenhetIdent - Matrikkelenhet vi skal søke etter
 • historisk - true hvis historisk utskrift
 • medFodselsnr - true hvis utskriften skal inneholde fødselsnummer
 • matrikkelContext - context for kall
Response

hentGrunnboksutskriftIntern

Hent grunnboksutskrift som tekst streng.
Input
 • matrikkelenhetIdent - Matrikkelenhet vi skal søke etter
 • historisk - true hvis historisk utskrift
 • utskriftsDel - 0 - hode informasjon, 1 - Hjellemsopplysninger, 2 - Pengeheftelser, 3 - Servitutter, 4 - Grunndata
 • medFodselsnr - true hvis utskriften skal inneholde fødselsnummer
 • matrikkelContext - context for kall
Response

findIGrunnbokRettsstiftelserOgMatrikkelenheterForDokNr

Fra et dokumentnummer henter fra Grunnboken rettsstiftelser (ids) og deres tilknyttede matrikkelenheter (ids).
Input
 • dokumentIdent - PanteDokumentIdent som inneholder aar, dokumentnummer og embete.
 • rettsstiftelsenr - nr på rettsstiftelsen.
 • matrikkelContext - context for kall
Response
 • return - Ids i Grunnboken til rettsstiftelse og deres tilknyttede matrikkelenheter, ids i matrikkelen.
  RettsstiftelseDTOTilMatrikkelenhetIdListMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findIGrunnbokHeftereFor

Hent samtlige personer og matrikkelenheter som har heftelser i gitt matrikkelenhet fra grunnboka. Utgåtte personer og/eller matrikkelenheter utelates fra resultatet. Personer og/eller matrikkelenheter som ikke kan gjenfinnes i matrikkelen utelates også.
Input
 • ident - matrikkelenheten som vi søker på.
 • matrikkelContext - context for kall
Response
 • return - Resultat fra grunnboka.
  HeftereFraGrunnbok
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findTinglysteArealavgivereForMatrikkelenhet

Finn tinglyste matrikkelenheter som kan ha avgitt areal (i forretning(er)) til oppgitt matrikkelenhet.

Spesifikt betyr dette å lete etter areal i forretninger for forretninger av typene:
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.ArealoverforingForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.EtablereFesteForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.FradelAnleggseiendomForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.FradelingForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.GrensejusteringForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.GrunneiendomFraFesteForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.MatrikulerEksisterendeFesteForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.NymatrikulerFraMatrikulertGrunnForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.OmmatrikuleringForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.OmmatrikuleringKommuneendringForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.OpplosRegistrertJordsameieForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.OpprettNyttJordsameieForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.RegistrerUregistrertJordsameieForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.ReseksjoneringForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.ReseksjoneringGABForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.SammenslaingForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.SeksjoneringForretning
 • no.statkart.matrikkel.matrikkelapi.wsapi.v1.domain.forretning.SkylddelingForretning
og rekursivt gå gjennom mottakere og avgivere for disse så lenge forretningens' dokumentdato er synkende. Til slutt blir avgiverene man har funnet returnert. Utgåtte matrikkelenheter blir alltid gått igjenom rekursivt, men blir kun returnert hvis historisk er satt.
Input
 • matrikkelenhetIdent - id til matrikkelenhet man ønsker å finne arealavgivere for
 • historisk - inkluder utgåtte matrikkelenheter
 • matrikkelContext -
Response
 • return - et map mellom id og ident til matrikkelenheter som kan ha avgitt areal til oppgitt matrikkelenhet.
  ArealavgivereTilMatrikkelenhetDTO
 • ServiceException -
  ServiceException

erMatrikkelenhetOmnummerert

Finner ut om paramert matrikkelenhet har vært omnummerert.
Input
 • matrikkelenhetId - Matrikkelenheten man ønsker å se om en omnummerert
 • matrikkelContext - context for kall
Response

findGrunnervervForReferanse

Hent liste med grunnerverv for gitt referansetekst med matrikkelenhet i gitt kommune. Flere grunnerverv kan ha samme referanse. Referansene trenger bare å starte på paramert referansetekst.
Input
 • referanse - string med referanse som brukes i søket. Må være gitt.
 • kommuneId - id til Kommune som matrikkelenhet tilknyttet grunnerverv skal høre til. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - set med grunnervervId. Settet kan være tomt.
  GrunnervervIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findJordskifteKrevdForReferanse

Hent liste med jordskifte krevd for gitt referansetekst med matrikkelenhet i gitt kommune. Flere jordskifte krevd kan ha samme referanse. Referansene trenger bare å starte på paramert referansetekst.
Input
 • referanse - string med referanse som brukes i søket. Må være gitt.
 • kommuneId - id til Kommune som matrikkelenhet tilknyttet jordskifte krevd skal høre til. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - set med jordskiftekrevdId. Settet kan være tomt.
  JordskifteKrevdIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findKlageForReferanse

Hent liste med klage for gitt referansetekst med matrikkelenhet i gitt kommune. Flere klage kan ha samme referanse. Referansene trenger bare å starte på paramert referansetekst.
Input
 • referanse - string med referanse som brukes i søket. Må være gitt.
 • kommuneId - id til Kommune som matrikkelenhet tilknyttet klage skal høre til. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - set med klageIds. Settet kan være tomt.
  KlageIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findFellesarealOgJordsameierForMatrikkelenhet

Finner matrikkelenheter som paramert matrikkelenhet har aktive Eierforhold til (som tinglyst eller ikke-tinglyst eier).
Input
 • matrikkelenhetId - id til Matrikkelenhet det skal søkes for. Må være gitt.
 • utgatte - true hvis utgåtte matrikkelenheter eller historiske eierforhold skal være med i resultatet
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Liste med Matrikkelenheter som er fellesareal eller jordsameie for paramert matrikkelenhet. Lista kan være tom.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findMatrikkelenheterForTeiggrense

Finner matrikkelenhetIds for en teiggrense.
Input
 • teiggrenseId -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - sett av MatrikkelenhetId
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findMatrikkelenheterForTeiggrensepunkt

Finner matrikkelenhetIds for et grensepunkt.
Input
 • grensepunktId -
 • matrikkelContext -
Response
 • return - sett av MatrikkelenhetId
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findMatrikkelenhetInfoObjekter

Enkelt søk etter matrikkelenheter ut i fra generelle søkekriterier, som adresse, bygning, matrikkelnr og hjemmelshavere. Mulighet for utvidet søk etter eierforhold.
Input
 • model - dto for søkekriteriene til søket
 • sokEtterEierforholdSeksjonerOgFestetPa - hvis true søkes etter eierforhold blant seksjoner og festet på for matrikkelenheter uten eierforhold
 • finnAlleEierforhold - hvis true søkes det etter matrikkelenheteierforhold selv om det er funnet personeierforhold
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med MatrikkelenhetBokInfo dtoer for matrikkelenheter som tilfredsstiller alle søkekriteriene i model
  MatrikkelenhetBokInfoList
 • ServiceException - dersom søkekriteriene er ufullstendige
  ServiceException

findMatrikkelenhet

Finner en Matrikkelenhet basert på logisk ident, MatrikkelenhetIdent. Gir også treff hvis matrikkelenheten er omnummerert og man søker med gammel ident.
Input
 • matrikkelenhetIdent - logisk nøkkel for søket.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - matrikkelenhetId
  MatrikkelenhetId
 • ServiceException - hvis ingen matrikkelenhetId finnes
  ServiceException

findOverenhetForMatrikkelenhet

Finner matrikkelenheter som paramert matrikkelenhet er underenhet i eierenhet for. Hvis paramert matrikkelenhet er underenhet i eierenhet, vil det som regel være en overenhet, men det kan også være flere, pga feil i RiksGAB.
Input
 • matrikkelenhetId - id til Matrikkelenhet det skal søkes for. Må være gitt.
 • utgatte - true dersom utgåtte matrikkelenheter skal være med
 • matrikkelContext -
Response
 • return - Liste med Matrikkelenheter som er overenhet for paramert matrikkelenhet. Lista kan være tom.
  MatrikkelenhetIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

gardsnrIBruk

Sjekker om gitt gårdsnr er/har vært i bruk innen gitt kommune.
Input
 • kommuneId -
 • gnr - Gårdsnr
 • matrikkelContext -
Response

findNesteLedigeFestenr

Finner neste festenummer innenfor gitt gards- og bruksnr. Merk at denne rutinen IKKE reserverer nummeret, da den bare finner høyeste brukte nummer og legger til 1.
Input
 • kommuneId - kommune det skal søkes i
 • gardsnr - festets gardsnr
 • bruksnr - festets bruksnr
 • matrikkelContext -
Response

findNesteLedigeSeksjonsnr

Finner neste seksjonsnr innenfor en gitt serie av gårfs-, bruks- og festenr. Dersom ingen matrikkelnr finnes innenfor en slik serie, vil denne returnere 1.
Input
 • kommuneId - kommune det skal søkes i
 • gardsnr - matrikkelenhetens gårdsnr
 • bruksnr - matrikkelenhetens bruksnr
 • festenr - matrikkelenhetens festenr
 • matrikkelContext -
Response

findSamlaFastEiendomForReferanse

Hent liste med samla fast eiendom for gitt referansetekst med matrikkelenhet i gitt kommune. Flere samla fast eiendom kan ha samme referanse. Referansene trenger bare å starte på paramert referansetekst.
Input
 • referanse - string med referanse som brukes i søket. Må være gitt.
 • kommuneId - id til Kommune som matrikkelenhet tilknyttet samla fast eiendom skal høre til. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - liste med samla fast eiendom. Lista kan være tom.
  SamlaFastEiendomIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

finnesAnnenMatrikkelenhetMedSammeMatrikkelNr

Søker etter matrikkelenheter med angitt ident, dvs kommuneid og matrikkelnr.
Input
 • matrikkelenhetIdent - identen som skal finnes, kommuneid må være gitt
 • matrikkelenhetId - id til Matrikkelenhet som skal brukes i søket. Kan være null, hvis ny matrikkelenhet
 • matrikkelContext -
Response

findBeregnetArealForMatrikkelenhet

Finn sum lagret areal i basen for paramert matrikkelenhetid. Summerer matrikkelenheten sine teigers beregnet areal i kartet ved forrige oppdatering. Tar ikke med areal for teiger som er merket uregistrert jordsameie, teig med flere matrikkelenheter eller tvist.
Input
 • matrikkelenhetId - identen som skal finnes, må være gitt
 • matrikkelContext -
Response

findKontaktForSeksjonssameie

Tjeneste for å finne juridiske personer (organisasjonsnummer) for et seksjonssameie.

Finner liste med id til juridiske personer til matrikkelenhet som er et seksjonssameie. Matrikkelenhet angis ved MatrikkelenhetId. Dersom matrikkelenhet ikke er et seksjonssameie, returneres en tom liste.

Tjenesten gjør oppslag i enhetsregisteret. Dersom søket etter organisasjonsnummer i enhetsregisteret finner organisasjonsnummer som matrikkelen ikke inneholder, kastes det implementationexception

Input
 • matrikkelenhetId - Id for matrikkelenhet vi ønsker å finne juridiskperson for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Liste av JuridiskPersonIdList som refererer til MatrikkelenhetId.
  JuridiskPersonIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findKontaktForSeksjonssameier

Tjeneste for å finne juridiske personer (organisasjonsnummer) for flere seksjonssameier.

Finner et map med lister med id til juridiske personer til matrikkelenheter som er seksjonssameier. Matrikkelenhet angis ved MatrikkelenhetId. Dersom en matrikkelenhet ikke er et seksjonssameie, returneres en tom liste for denne matrikkelenheten.

Tjenesten gjør oppslag i enhetsregisteret. Dersom søket etter organisasjonsnummer i enhetsregisteret finner organisasjonsnummer som matrikkelen ikke inneholder, kastes det implementationexception

Input
 • matrikkelenhetIds - Liste av id-er for matrikkelenheter man ønsker å finne juridiske personer for.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map med matrikkelenhetId-er hvor hver matrikkenenhetId har sin liste over juridiske personer.
  MatrikkelenhetIdTilJuridiskPersonIdMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAvtalerGrensePunktfesteForMatrikkelenhet

Hent avtaler om eksisterende grenser/punktfester for gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan være knyttet til flere avtaler om eksisterende grenser/punktfester.
Input
 • matrikkelenhetId - avtaler som er knyttet til matrikkelenhetId
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Liste med avtaler for grense / punktfeste
  AvtaleGrensePunktfesteIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAvtalerGrensePunktfesteForMatrikkelenheter

Hent Avtaler om Grense/Punktfeste for gitte matrikkelenheter. En matrikkelenhet kan være involvert i flere avtaler.
Input
 • matrikkelenhetIds - Liste av IDs for Matrikkelenheter det skal finnes avtaler for
 • matrikkelContext - Context for kallet
Response
 • return - Map med kobling mellom Matrikkelenhet og Avtaler grense/punktfeste
  MatrikkelenhetIdTilAvtaleGrensePunktfesteIdsMap
 • ServiceException -
  ServiceException

findAvtalerGrensePunktfesteForReferanse

Hent liste med avtaler om eksisterende grenser/punktfester for gitt referansetekst med matrikkelenhet i gitt kommune. Flere avtaler kan ha samme referanse. Referansene trenger bare å starte på paramert referansetekst.
Input
 • referanse - string med referanse som brukes i søket. Må være gitt.
 • kommuneId - id til som matrikkelenhet tilknyttet avtale skal høre til. Må være gitt.
 • matrikkelContext -
Response
 • return - List med avtaleGrensePunktfesteIds. Settet kan være tomt.
  AvtaleGrensePunktfesteIdList
 • ServiceException -
  ServiceException

findAvtalerStedbundenRettighetForReferanse

Hent sett med avtaler om stedbunden rettighet for gitt referansetekst med matrikkelenhet i gitt kommune. Flere avtaler kan ha samme referanse. Referansene trenger bare å starte på paramert referansetekst.
Input
 • referanse - string med referanse som brukes i søket. Må være gitt.
 • kommuneId - id til kommune som matrikkelenhet tilknyttet avtale skal høre til. Må være gitt.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - set med avtaleStedbundenRettighetIds. Settet kan være tomt.
  AvtaleStedbundenRettighetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAvtalerStedbundenRettighetForMatrikkelenhet

Hent sett med avtaler om stedbunden rettighet for gitt matrikkelenhet. En matrikkelenhet kan være med i flere avtaler.
Input
 • matrikkelenhetId - id for Matrikkelenhet det skal finnes avtaler for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - set med AvtaleStedbundenRettighetIder. Settet kan være tomt.
  AvtaleStedbundenRettighetIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findAvtalerStedbundenRettighetForMatrikkelenheter

Hent sett med avtaler om stedbunden rettighet for gitte matrikkelenheter. En matrikkelenhet kan være med i flere avtaler.
Input
 • matrikkelenhetIds - set av ids for Matrikkelenhet det skal finnes avtaler for
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Et map fra MatrikkelenhetId til flere AvtaleStedbundenRettighetId. Settet kan være tomt.
  MatrikkelenhetIdTilAvtaleStedbundenRettighetIdsMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findRepresentasjonspunkterForTeiger

Hent representasjonspunkt for gitte teiger
Input
 • teigIds - set av ids for Teig
 • matrikkelContext -
Response
 • return - map med Representasjonspunkt for hver teigId. Settet kan være tomt.
  TeigIdTilRepresentasjonspunktMap
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findRepresentasjonspunkterForMatrikkelenheter

Hent representasjonspunkt for gitte matrikkelenheter
Input
 • matrikkelenhetIds - set av ids for Matrikkelenhet
 • matrikkelContext -
Response
 • return - map med set av Representasjonspunkt for hver matrikkelenhetId. Settet kan være tomt.
  MatrikkelenhetIdTilRepresentasjonspunkterMap
 • ServiceException -
  ServiceException