RapportServiceWS

Dette er en tjeneste for å bestille rapporter fra matrikkeltjeneren.

De samme metodene som ligger internt implementeres i WS-API

Hver enkelt rapporttype er definert gjennom en predefinert rapport-mal/fil. Denne tjenesten vil fylle en rapport med data basert på angitt søke-utvalg.

Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/rapport
Oversikt

createMatrikkelbrev

Lager rapporten matrikkelbrev (attestert utskrift over registrerte opplysninger for matrikkelenhet) per dags dato for angitt matrikkelenhet.
Input
 • matrikkelenhetId - matrikkelenheten det skal lages matrikkelbrev over.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2) eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createMatrikkelbrevHistorisk

Lager rapporten historisk matrikkelbrev (attestert utskrift over registrerte opplysninger for matrikkelenhet) for angitt matrikkelenhet på angitt dato og klokkeslett.
Input
 • matrikkelenhetId - matrikkelenheten det skal lages matrikkelbrev over.
 • tidspunkt - timestamp (dato og klokkeslett) for de historiske dataene (format: 9999-01-01T00:00:00+01:00).
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2) eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createSamletRapportForMatrikkelenhet

Lager rapporten samlet rapport (utskrift over registrerte opplysninger for matrikkelenhet) for angitt matrikkelenhet. Har med oversiktskart, kart over hovedteig og arealkoordinater.
Input
 • matrikkelenhetId - matrikkelenheten det skal lages matrikkelbrev over.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2) eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createSamletRapportForMatrikkelenhetUtenKart

Lager rapporten samlet rapport (utskrift over registrerte opplysninger for matrikkelenhet) uten kart for angitt matrikkelenhet. Har ikke med oversiktskart, kart over hovedteig og arealkoordinater.
Input
 • matrikkelenhetId - matrikkelenheten det skal lages matrikkelbrev over.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2) eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createKommunalTilleggsdelForMatrikkelenhet

Lager rapporten kommunal tilleggsdel (utskrift av data registrert i kommunal tilleggsdel på matrikkelenhet) for angitt matrikkelenhet.
Input
 • matrikkelenhetId - matrikkelenheten det skal lages matrikkelbrev over.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2) eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createAdresseendringsRapport

Lager en adresseendringsrapport (endrede adresseidenter, endrede adressedata, utgåtte osv.) basert på kommune og aktuelt tidsrom for endringer.
Input
 • kommuneId - id til aktuell kommune vi ønsker å se adresseendringer for.
 • fra - evt dato fra og med endringer har skjedd (format: 9999-01-01T00:00:00+01:00).
 • til - evt dato til og med endringer har skjedd (format: 9999-01-01T00:00:00+01:00).
 • endringskilder - filter for endringskilder for oppdateringer (f.eks. oppdatering fra matrikkelen eller fra eksternregister), se kodeliste EndringsKildeKode.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2) eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createAdresseendringerForFlereKommunerRapport

Lager en adresseendringsrapport (endrede adresseidenter, endrede adressedata, utgåtte osv.) for flere kommuner angitt ved KommuneId for aktuelt tidsrom for endringer. De enkelte kommunerapportene samles i en zip-fil som kan hentes etter generering gjennom JobbId. som metoden returnerer.
Input
 • kommuneIds - Liste av id'ene til kommunene som skal inngå i adresseendringsrapporten.
 • fra - evt dato fra og med endringer har skjedd (format: 9999-01-01T00:00:00+01:00).
 • til - evt dato til og med endringer har skjedd (format: 9999-01-01T00:00:00+01:00).
 • endringskilder - filter for endringskilder for oppdateringer (f.eks. oppdatering fra matrikkelen eller fra eksternregister), se kodeliste EndringsKildeKode.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), tekstformat (1), pdf (2), eller semikolonseparert (3), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Hentes ut vha en url til en zip-fil ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig. Zip-filen består av en pdf-rapport per kommune.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createAdresseRapport

Lager adresserapport for adresser som tilfredsstiller kriteriene for adresser gitt i AdressesokModel. Innholdet i rapporten bestemmes gjennom valgt rapportformat som knytter seg til en rapportmal (enkel/massiv).

Generelle krav i søkemodell for adresse:
 • Krets: Kretsnummer krever at også kretstypeKodeId er oppgitt og omvendt.
 • Person: Kan ikke søke på fornavn alene, krever óg etternavn.
 • Matrikkelenhet: Verken gårdsnummer, bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer kan ikke være lavere enn null.
 • Bruksenhetsnummer: Kan ikke angis uten vegadresse og må være gyldig.
 • Fonetikk: Kan ikke angi at adressenavn, adressetilleggsnavn eller navn er gitt fonetisk uten at tilhørende tekstfelt er fylt ut.
 • Kommunenr: Kommunenr og KommuneId har samme verdi, men må ikke blandes i den forstand at i kommunenr kan ikke en eventuell null som første siffer utelates.
Input
 • adresseSokModel - Søkemodell for spesifisering av kriterier for søk etter adresse som skal inngå i rapporten. Kan gjennomføre søk på adressenavn, matrikkelenhet osv. Søket må tilfredsstille bestemte krav (f.eks. krever søk ved person at ikke bare fornavn oppgis, men etternavn også), ellers kastes exception av validate-metode i klassen AdressesokModel.
 • adresseRapportTypeId - Verdi 1-8 gir hvilken mal rapporten skal følge. 0 for massiv, 1 for SOSI 4.0, 2 for enkel,8 for enkel SOSI 4.5. Se kodeliste AdresseRapportType. Andre rapporttyper støttes ikke, f.eks. vil rapportTypeId = 4 (adressehistorikk) kaste exception.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - Context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createAdresseRapportForKommuneutvalg

Genererer adresserapport(er) for en samling av kommuner angitt ved KommuneId. Returnerer en zip-fil som inneholder en rapport for hver kommune.
Input
 • kommuneUtvalg - Et map der nøkkelen er en streng som beskriver filnavnet, og tilhørende verdi er en KommuneId. Settet beskriver utvalget om filnavn er kommunenavnet og stemmer overens med tilhørende KommuneId. strengen beskriver filnavnet, og settet beskriver kommuneutvalget til hver rapport-fil som legges til arkivet.
 • adresseRapportTypeId - Verdi 1-8 gir hvilken mal rapporten skal følge. Støtte for 1 - SOSI 4.0, ikke støtte for 0, massiv og 2, enkel. Se kodeliste AdresseRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Hentes ut vha en url til en zip-fil ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig. Zip-filen består av en fil per kommune.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createAdresseKontrollRapport

Kontrollrapport (oversikt over feil med feilmelding) for adresser i kommune angitt ved KommuneId, f.eks. om adresse mangler representasjonspunkt. Kan velge om rapport av typen SOSI eller tekst.
Input
 • kommuneId - kommune som kontrollrapporten skal gjelde for.
 • rapportTypeId - hvilken type rapport som skal produseres støtte for 5, AdresseKontrollSOSI og 6,AdresseKontrollTekst, se AdresseRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0) eller tekstformat (1), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createByggKontrollRapport

Kontrollrapport (oversikt over feil med feilmelding) for bygg i kommune angitt ved KommuneId, f.eks. om byggets representasjonspunkt er utenfor en av matrikkelenhetene ... osv. Kan velge om rapport av typen SOSI eller tekst.
Input
 • kommuneId - kommune som kontrollrapport gjelder for.
 • rapportTypeId - hvilken type rapport som skal produseres. Støtte for 10, ByggKontrollSOSI og 11, ByggKontrollTekst, se BygningRapportType.
 • bestaendeUtgatte - angir om bestående, utgåtte eller alle bygg skal med. 1 om bestående bygg skal med, 2 om utgåtte, 3 for alle bygg (ikke 1,2,4 eller 5!).
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0) eller tekstformat (1), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createMatrikkelenhetKontrollRapport

Lager en kontrollrapport for matrikkelenheter i en valgt kommune angitt ved KommuneId. Rapporten er en oversikt over alle matrikkelenhetene som har en feil, f.eks. om areal uten flateinformasjon ved angitt grensepunkt osv.
Input
 • kommuneId - kommune som kontrollrapport gjelder for.
 • rapportTypeId - hvilken type rapport som skal produseres, støtte for 18, MatrikkelenhetKontrollSOSI og 19, MatrikkelenhetKontrollTekst.
 • bestaendeUtgatte - angir om bestående, utgåtte eller alle matrikkelenheter skal med. 1 for bestående, 2 for utgåtte, 0 for bestående og utgåtte.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0) eller tekstformat (1), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createTeigerUtenMatrikkelnummerRapport

SOSI-rapport for teiger uten matrikkelnr i en kommune angitt ved KommuneId. Kan få teiger hvor matrikkelnr mangler og/eller vannteiger (har registrert vannareal i en eiendom som en teig) der matrikkelnummer mangler.
Input
 • kommuneId - kommune som rapport skal lages for.
 • teigerUtenMatrikkelnummer - true hvis rapporten skal finne teiger uten matrikkelnr (Mnr mangler), denne og/eller vannteigerUtenMatrikkelnummer må være true.
 • vannteigerUtenMatrikkelnummer - true hvis rapporten skal finne vannteiger uten matrikkelnr (Mnr vann mangler), denne og/eller teigerUtenMatrikkelnummer må være true.
 • rapportTypeId - hvilken type rapport som skal produseres, 22 for malen TeigerUtenMatrikkelnummerSOSI40, se MatrikkelenhetRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createBoligbyggingRapport

(Obs: Metoden kunne ikke testes (01.07.15) så dokumentasjonen kan gjerne endres.)

Lager rapport for statistikk over boligbygginger som tilfredsstiller kriteriene i BoligbyggingsokModel. I søkemodellen kan man sette i hvilket tidsintervall man vil se boligbygginger for og hvilke kommuner statistikken skal omfatte.

Generelle krav i søkemodell for boligbygging:

 • Må ha både datoFra og/eller datoTil oppgitt, og datoFra må være før datoTil.
 • Må oppgi minst én kommune.
Input
 • boligbyggingsokModel - Felt i søkemodellen: Datoer for tidsintervall (format: YYYY-MM-DD), fylkenummmer og kommunenummer, eventuelt flere kommunenumre.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (tekstformat (1), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createGeovekstRapport

(Obs: Metoden kunne ikke testes (01.07.15) så dokumentasjonen kan gjerne endres.)

Lager rapport for geovekst, dvs. en statistikk som viser antall matrikkelenheter, vegadresser, bygninger, nye matrikkelenheter osv., for valgte kommuner.

Generelle krav i søkemodell for geovekst:

 • Må ha både datoFra og/eller datoTil oppgitt, og datoFra må være før datoTil.
 • Må oppgi minst én kommune.
Input
 • geovekstsokModel - Søkemodell med felt for å angi tidsintervallet (format: YYYY-MM-DD) og hvilke kommuner rapporten skal gjelde for. Kommuner angis ved et map fra fylkesnummer som nøkkel til kommunenummer.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (tekstformat (1), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createForingskontrollRapport

(Obs: Metoden kunne ikke testes (01.07.15) så dokumentasjonen kan gjerne endres.)

Lager rapport for en foringskontrollsokModel. Dette er en oversikt over antall førte brukstilfeller (endringer gjort i matrikkelen) for valgte kommuner i et angitt tidsintervall. Eksempel på felter i rapport: Antall nyopprettede forretninger (ting som har skjedd med en matrikkelenhet som å registrere aktuell eier), antall slettinger osv.

Generelle krav i søkemodell for føringskontroll av brukstilfeller:

 • Må ha både datoFra og/eller datoTil oppgitt, og datoFra må være før datoTil.
 • Må oppgi minst én kommune.
Input
 • foringskontrollsokModel - Søkemodell for føringer av brukstilfeller. Har felt for å sette tidsintervallet (format: YYYY-MM-DD), og kommuner angis ved et map fra fylkenummer som nøkkel til kommunenummer.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (tekstformat (1), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createByggRapport

Lager en bygningsrapport basert på kriteriene satt i søkemodellen ByggsokModel. Søkemodellen angir hvilke bygninger det genereres rapport for.
Kan velge om vil ha med diverse subrapporter som en del av rapporten, se parameter subrapporter.

Kan velge mellom ulike rapporttyper: SOSI-rapport, FKB-rapport eller pdf.

Generelle krav i søkemodell for bygg:

 • Person: Kan ikke søke på kun fornavn, krever òg etternavn.
 • Veg: Adressekode og nummer kan ikke være lavere enn 0.
 • Matrikkelenhet: Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer kan ikke være lavere enn 0.
 • Bygning: Bygningsnummer og løpenummer kan ikke være lavere enn 0.
 • Polygon: Må være korrekt angitt.
 • Bruksenhetsnummer: Kan ikke angis uten vegadresse og må være gyldig.
 • Fonetikk: Kan ikke angi at adressenavn, adressetilleggsnavn eller navn er gitt fonetisk uten at tilhørende tekstfelt er fylt ut.
 • kommunenummer: kommunenummer og KommuneId har samme verdi, men må ikke blandes i den forstand at i kommunenummer kan ikke ledende 0 som første tegn utelates.
Input
 • byggsokModel - utvalgsparametre som fastsetter hvilke bygg som det lages rapport over. Se regler for spesifisering av parametere over. Kan søke på matrikkelnummer (gårdsnummer osv.), person, vegadresse osv.
 • byggKlasser - må angis. Parameteren begrenser rapport på subklasser av Bygg (som er parameterverdiene): Bygning og/eller Bygningsendring. Se Byggklasse.
 • subrapporter - bestemmer om forskjellige subrapporter skal være med. Mulige verdier: "etasjer", "bruksenheter", "tiltakshavere", "kontaktpersoner", "hjemmelshavere", "kulturminner". Ingen subrapporter blir tatt med om parameteren er tom, og parameteren kan ikke ikke slettes.
 • bygningRapportTypeId - kode hvilken type bygningsrapport som skal produseres. Støtte for 1:BygningSOSI4, 3: BygningFKBSOSI4, 8: Bygg (jasper), se BygningRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createBygningstypeJasperRapport

Lager rapport over antall aktive bygninger per bygningstype basert på et fylke og valgte kommuner i fylket.
Input
 • fylkeId - id for fylket.
 • kommuneIds - avgrenset liste av kommuner innen samme fylke. Rapport genereres for alle kommuner i valgt fylke om parameteren ikke er angitt (== null). Får generert korrekt statistikk for kommunene også om man ikke angir korrekt FylkeId for de valgte kommunene.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2) eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createMatrikkelenhetRapport

Lager en matrikkelenhetsrapport basert på spesifiserte utvalgsparametre i søkemodellen MatrikkelenhetsokModel og rapporttype (Massiv, Enkel, Matrikkelkart enkel osv.)

Generelle krav i søkemodell for matrikkelenhet:

 • Ikke tilstrekkelig med parametere når: KommuneId ikke er angitt eller mindre enn 0 OG personnummer, fornavn og etternavn er ikke angitt OG bygningsnummer ikke er angitt eller mindre enn null OG polygon ikke er valgt.
 • Må ha angitt søkekriterier, dvs. at en må søke på minst én av disse måtene:
  • Bygning angitt: Bygningsnummer eller løpenummer forskjellig fra null.
  • Adresse angitt: Adressekode, adressenavn, adressetilleggsnavn, nummer eller bokstav er forskjellig fra null.
  • Matrikkelnummer: Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer er forskjellig fra null.
  • Personer: Fornavn, etternavn eller personnummer er forskjellig fra null.
  • Bruksenhetsnummer: Forskjellig fra null.
  • Utvalgspolygon: Har valgt et polygon og dets KoordinatsystemKode er forskjellig fra null.
  • True boolean for MatrikkelenhetsokModel#jordskifteKrevd har jordskifte krevd, MatrikkelenhetsokModel#inngarISamlaFastEiendom inngår i samla fast eiendom, MatrikkelenhetsokModel#anmerketKlage har anmerket klage, MatrikkelenhetsokModel#grunnerverv har grunnerverv, MatrikkelenhetsokModel#harGrunnforurensing har grunnforurensing eller MatrikkelenhetsokModel#harKulturminne har kulturminne.
 • Person: Kan ikke søke på kun fornavn, krever etternavn også.
 • Polygon: Må være korrekt angitt.
 • Må velge at rapporten skal gjelde for bestående og/eller utgåtte bygg.
 • Matrikkelnummer: Ingen av verdiene (gårdsnummer, bruksnummer, seksjonsnummer og festenummer) kan være mindre enn 0.
 • Bruksenhetsnummer: Krever at vegadresse óg er oppgitt og må være gyldig.
 • Fonetikk: Kan ikke angi at adressenavn, adressetilleggsnavn eller navn er gitt fonetisk uten at tilhørende tekstfelt er fylt ut.
 • Kommunenummer: Kommunenummer og KommuneId har samme verdi, men må ikke blandes i den forstand at i kommunenummer kan ikke en eventuell null som første siffer utelates.
Input
 • matrikkelenhetsokModel - Søkemodellen inneholder utvalgsparametre som spesifiserer utvalget matrikkelenheter det genereres rapport for, se søkekriteriene for søkemodellen over.
 • rapportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle: Massiv (0), enkel (1), hovedteiger-SOSI4.0 (2), matrikkelkart enkel-SOSI3.4 (4), matrikkelkart fullstendig-SOSI4.0 (5), matrikkelkart enkel-SOSI4.0 (6), alle teiger-SOSI4.0(7). Se MatrikkelenhetRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createNaboliste

Lager en rapport over eierforhold for valgte naboer for angitt matrikkelenhet. Angir matrikkelenhet og naboer ved MatrikkelenhetId.
Input
 • kommuneId - id til aktuell kommune.
 • matrikkelenhetId - id til matrikkelenheten hvis naboer skal være gitt.
 • matrikkelenhetIds - liste av id'er for matrikkelenhetene som skal være med i rapporten som naboer.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (tekstformat (1), pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • medKontaktinformasjon - bestemmer om kontaktinformasjon for seksjonerte matrikkelenheter skal benyttes
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createPartsliste

Lager to rapporter over eierforhold for valgte naboer for angitt matrikkelenhet. Rapportene brukes under varsel om oppmålingsforretning. En rapport med oversikt over eierforhold, og en med ektra kolonner til å fylle ut hvilke eiere som er blitt varslet osv.. Angir matrikkelenhet og naboer ved MatrikkelenhetId.
Input
 • matrikkelenhetId - id til matrikkelenheten hvis naboer skal være gitt.
 • tilknytninger - tilknytninger til matrikkelenheten som skal være med i rapporten.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (tekstformat (1), pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createSamletRapportRestanserOppmaling

Lager en rapport over nåværende restanser over oppmålingsforretninger for angitt kommune ved KommuneId. Rapporten er en oversikt over alle matrikkelenheter som har forretninger (alt som skjer med en matrikkelenhet, f.eks. en omnummerering osv.) kodet lik "ikke fullført" og "mangel ved matrikkelføringskravet" i kommunen.
Input
 • kommuneId - id til aktuell kommune.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2) eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createIkkeFullfortOppmalingsforretningRapport

Lager en rapport over nåværende ikke fullførte oppmålingsforretninger for aktuell kommune, dvs. en oversikt over alle matrikkelenheter som er registert med Matrikkelenhet#oppmalingIkkeFullfort "ikke fullført oppmålingsforretning". Rapporten tilfredsstiller kriterier gitt i søkemodellen MatrikkelenhetForForretningsokModel.

Generelle krav i søkemodell for matrikkelenhetForForretning:

 • MatrikkelenhetForForretningsokModel#kommuneId Kommuneid må være gitt og større enn 0.
 • Sortering enten på matrikkelnummer eller dato (frist for fullføring); må angi minst én, og ikke begge to.
Input
 • matrikkelenhetForForretningsokModel - Søkemodell med parametere som ordner innholdet i rapporten. Må sette kommuneId, om det skal sorteres på matrikkelnummer eller på dato, dvs. frist for fullføring (format YYYY-MM-DD). Sortering på dato gir alle "ikke fullførte oppmålingsforretninger" med frist for fullføring lik eller eldre enn oppgitt dato.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom ingen rapport kan genereres.
  ServiceException

createGrensepunktmerkingManglerRapport

Lager en rapport over nåværende matrikkelenheter som ikke har fullført grensepunktmerking for aktuell kommune, dvs. en oversikt over alle matrikkelenheter som er registert med "grensepunktmerking mangler". Rapporten tilfredsstiller kriterier gitt i søkemodellen MatrikkelenhetForForretningsokModel. "grensepunktmerkingMangler" er et boolean felt i klassen Matrikkelenhet.

Generelle krav i søkemodell for matrikkelenhetForForretning:

 • MatrikkelenhetForForretningsokModel#kommuneId Kommuneid må være gitt og større enn 0.
 • Sortering enten på matrikkelnummer eller dato (frist for grensepunktmerking); må angi minst én, og ikke begge to.
Input
 • matrikkelenhetForForretningsokModel - Søkemodell med parametere som ordner innholdet i rapporten. Må sette kommuneId, om det skal sorteres på matrikkelnummer eller på dato, dvs. frist for grensepunktmerking (format YYYY-MM-DD). Sortering på dato gir alle "grensepunktmerking mangler" med frist for merking lik eller eldre enn oppgitt dato.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom ingen rapport kan genereres.
  ServiceException

createManglerVedMatrikkelforingskravRapport

Lager en rapport over: matrikkelføringskrav/rekvisisjon av oppmålingsforretninger med mangler for kommune angitt ved KommuneId. Rapporten gir en oversikt over alle matrikkelenheter som er registrert med "mangel ved matrikkelføringskrav". "mangelMatrikkelforingskrav" er et booleanfelt i klassen Matrikkelenhet.

Generelle krav i søkemodell for matrikkelenhetForForretning:

 • MatrikkelenhetForForretningsokModel#kommuneId Kommuneid må være gitt og større enn 0.
 • Sortering enten på matrikkelnummer eller dato (frist for retting); må angi minst én, og ikke begge to.
Input
 • matrikkelenhetForForretningsokModel - Søkemodell med parametere som ordner innholdet i rapporten. Må sette kommuneId, om det skal sorteres på matrikkelnummer eller på dato, dvs. frist for retting (format YYYY-MM-DD). Sortering på dato viser alle "matrikkelføringskrav med mangler" med frist for retting lik eller eldre enn oppgitt dato.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), tekstformat (1), pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom ingen rapport kan genereres.
  ServiceException

createMidlertidigForretningRapport

Lager rapport over midlertidige forretninger for kommune angitt ved KommuneId. Rapporten gir en oversikt over alle matrikkelenheter som er registrert med ikke fullførte midlertidige forretninger, dvs matrikkelenheter med arealkildekode (direkte kobling) "Midlertidig forretning", "Midlertidig forretning, eiendom utgått" eller "Midlertidig forretning fullføres av SK".

Generelle krav i søkemodell for matrikkelenhetForForretning:

 • MatrikkelenhetForForretningsokModel#kommuneId Kommuneid må være gitt og større enn 0.
 • Sortering enten på matrikkelnummer eller etablert dato; må angi minst én, og ikke begge to.
Input
 • matrikkelenhetForForretningsokModel - Søkemodell med parametere som ordner innholdet i rapporten. Må sette kommuneId, om det skal sorteres på matrikkelnummer eller på etablert dato.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createSefrakstatusRapport

Lager rapport for sefrakobjekter og bygningsstatus, dvs. en oversikt over sefrakobjekter med status på forskjellige datoer. Innholdet i rapporten bestemmes av innholdet i søkemodellen SefrakstatussokModel, og rapporten kan omfatte flere kommuner.
Direkte kobling fra Bygg til BygningsstatusKode.
MAT-6804 Rapport BYG0009 - Ny rapport: Sefrakobjekter og bygningsstatus

Generelle krav i søkemodell for sefrakstatus:

 • Må angi en eller flere kommuner.
 • Om en av de spefikke statusene er true, må også "Rapporter kun objekt med endret status i angitt periode" være true.
 • Både fraDato og tilDato må være satt om noen av boolean
 • verdiene (kunObjMedEndretStatus, utgatt osv) er true.
Input
 • sefrakstatussokModel - Parametere som er utvalgskriteriene for rapporten. Kan angi flere kommuner, tidsintervall og hvilke statuser det er endret til som ikke skal med i rapporten (false om ikke vil ha status med).
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (tekstformat (1), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createVegendringsRapport

Lager en vegendringsrapport (nye, endrede, slettede) basert på kommune ved KommuneId og aktuelt tidsrom for endringer.
Input
 • kommuneId - id til aktuell kommune.
 • fra - dato fra og med endringer har skjedd (format YYYY-MM-DD).
 • til - evt dato til og med endringer har skjedd (format YYYY-MM-DD).
 • endringskilder - filter for å en eller flere endringskilder for oppdateringer. 0 for Matrikkel, 3 for eksternregister, se EndringsKildeKode.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createVeghistorikkRapport

Lager en historikkrapport som viser alle endringer gjort gjennom tidene for veger i en kommune som tilfredsstiller søkekriteriene i søkemodellen VegHistorikksokModel.

Generelle krav i søkemodell for vegHistorikk:

 • Kommunenummer: Må angis, bare inneholde tall og ikke være mindre enn null.
 • Må ha tilstrekkelig med parametere: Kan ikke ha både kommunenr, adressenavn, adressekode, helKommune, bestående og utgåtte som tomme felter/false.
Input
 • sokemodell - sokekriterier rapporten skal tilfredsstille. Inneholder kommunenummer, om rapporten skal gjelde helKommune, utgåtte og/eller bestående veger (boolean datafelt). Kan også sette adressekode og adressenavn. KommunenummerUtvalg trenger ikke å være satt, og kan eventuelt bare inneholde tall dvs. kommunenummeret til den aktuelle kommunen.
 • rapportTypeId - angir mal for rapporten, støtte for type 1, veghistorikk. Se VegRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2), eller kasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createVegListeRapportForKommuner

Genererer en zip-fil med en txt-fil som inneholder alle veger for hver angitte kommune.
Input
 • kommuneUtvalg - Et map med streng som gir filnavnet på txt-fila som nøkkel. Mapper til KommuneId. Settet beskriver altså kommuneutvalget i rapporten. En txt-fil per nøkkel som angis.
 • vegRapportTypeId - kode for hvilken type vegrapport som skal produseres, støtte for 0 , Veger - VBase. Se VegRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (tekstformat (1), se kodeliste ExportType).
 • adressenavn - true om lange adressenavn skal være med i rapporten
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut som et objekt med url til en zip-fil ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig. Rapportene er i txt-format.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createSefrakRapport

Lager en sosirapport for sefrakobjekter (objekter i registeret over eldre bygninger og andre kulturminner) basert på spesifiserte utvalgsparametre i søkemodellen SefraksokModel.

Generelle krav i søkemodell for sefrak:

 • Om har valgt et polygon, må polygonet ha blitt angitt korrekt.
Input
 • sefraksokModel - utvalgsparametre for hvilke data som skal inn i rapporten: Kommunenr, kretsnr, løpenr (hus), bygningsnummer, eller bygningsløpenummer. Parameteren aktivKommune må være satt, den skal være lik kommunenummeret vi ønsker å se sefrakobjekter for, og den kan gis alene.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createAdressemerkebestillingsRapportForAdressemerkeBestillinger

Lager fem rapporter over adressemerkebestilllinger, basert på en liste over adressemerkebestillinger.

De fem rapportene er adressemerker for Oslo/Bærum, Vegadresser for kommuner med Bokmål språkform, Matrikkeladresser for kommuner med Bokmål språkform, Vegadresser for kommuner med Nynorsk språkform og Matrikkeladresser for kommuner med Nynorsk språkform.

Input
 • adressemerkebestillinger - bestillinger som skal presenteres i aktuelt format.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - en liste med rapport objekter.
  AdressemerkeBestillingRapportDTO
 • ServiceException - dersom feil på adressemerkebestillingene eller bruksenhetene.
  ServiceException

findRapportJobberForPaloggetBruker

Finner rapporter for pålogget bruker som har blitt lagt i kø for offline prosessering.
Input
 • statusListe - Liste av jobbstatuser som jobben kan ha. 1 for "I kø", 3 for "Klar" osv., se JobbStatusKode. Hvis listen er tom blir alle statuser akseptert (dvs. ingen items).
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Liste av alle JobbId for pålogget bruker som viser til rapporter brukeren har lagt i køen for offline prosessering.
  JobbIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findRapportJobberForBruker

Finner rapporter som har blitt lagt i kø for offline prosessering av bruker angitt ved BrukerId
Input
 • brukerId - id på bruker som eier rapportene. Hvis ikke angitt (slettet) returneres jobber for alle brukere.
 • statusListe - Liste av jobbstatuser som jobben kan ha. 1 for "I kø", 3 for "Klar" osv., se JobbStatusKode. Hvis listen er tom blir alle statuser akseptert (dvs. ingen items).
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Liste av alle JobbId for valgt bruker som viser til rapporter brukeren har lagt i køen for offline prosessering.
  JobbIdList
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

findRapportJobbinfoerForPaloggetBruker

Finner rapporter for pålogget bruker som har blitt lagt i kø for offline prosessering.
Input
 • statusListe - liste av jobbstatuser som jobben kan ha. Hvis listen er tom blir alle statuser akseptert
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - liste av objekter med informasjon om jobb
  JobbDTOList
 • ServiceException -
  ServiceException

findRapportJobbinfoerForBruker

Finner rapporter for angitt bruker som har blitt lagt i kø for offline prosessering.
Input
 • brukerId - id på bruker som eier rapportene. Hvis null returneres jobber for alle brukere
 • statusListe - liste av jobbstatuser som jobben kan ha. Hvis listen er tom blir alle statuser akseptert
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - liste av objekter med informasjon om jobb
  JobbDTOList
 • ServiceException -
  ServiceException

hentRapport

Henter en rapportjobb som er blitt ferdiggenerert utifra en JobbId.

Dersom rapporten har status 'Feil', returneres en soap:Fault med en teknisk feilmelding om hva som gikk galt ved produksjon av rapporten. Returnerer også feilmelding om rapporten eventuelt ikke er ferdigstilt ennå.

Input
 • jobbId - Id på jobb for en rapport som er bestilt og lagt i kø for offlineprosessering.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Returnerer et objekt av typen matrikkelrapport som inneholder en url man kan hente generert rapport fra, informasjon om størrelse og en rapporttypeid. RapportTypeId viser til interfacet (mal, innhold, evt. størrelse) for rapporten, se RapportType.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

slettRapportJobber

Sletter rapport-jobb(er) som har blitt ferdig eller som ligger i kø. Rapporter som er i ferd med å bli prossesert vil få status "slettes" inntil jobben er ferdig prossesert.
Obs: Sletting av rapportjobb krever at bruker har låst rapporten.
Input
 • jobbIds - jobbIs for rapportjobber som skal slettes.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - liste av Ids som er blitt slettet.
  List
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createGrenselinjerMedMPIDRapport

Genererer rapporter for grenselinjer med MPID for en eller flere kommuner. Returnerer en zip-mappe med rapportene som sosi-filer.
Input
 • utvalgForRapporter - Et map der nøkkelen er en streng som blir filnavnet på sosi-rapporten som genereres i zip-mappen for den kommunen nøkkelen mapper til. Kommunen angis med KommuneId.
 • kunAdministrativeGrenser - true hvis kun administrative grenser i kommunen ('kommunegrenser') skal være med, ellers tas alle grenselinjer med.
 • medIds - true hvis database ids skal være med i MPID'en, ellers brukes 0.
 • rapportTypeId - hvilken type rapport som skal produseres, 0 for "GrenselinjerMedMPIDSOSI34. Se kodeliste DriftRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Hentes ut som en zip-mappe eller en ren sosi-fil om kun én rapport er blitt generert.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres.
  ServiceException

createKommunegrenseRapport

Genererer en rapport med kommunegrenser for en eller flere kommuner.
Input
 • kommuneIds - kommuner som skal med i rapporten.
 • rapportTypeId - hvilken type rapport som skal produseres, 2 for "KommunegrenserSOSI45", se DriftRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres.
  ServiceException

createMassivuttrekkRapport

Genererer en massivrapport for en eller flere kommuner.
Input
 • kommuneIds - Liste av kommuner som skal med i rapporten, angitt ved KommuneId.
 • rapportTypeId - hvilken type rapport som skal produseres, 1 for MassivuttrekkP13Adresse, 10 for MassivuttrekkDokAdresse (tekstdokumentasjon), 5 for MassivutrekkBygg osv. Se kodeliste MassivRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (semikolonseparert (3), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - en zippet rapportfil som inneholder en til flere kommunefiler med adressedata.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres.
  ServiceException

createMassivuttrekkFylkeRapport

Generere en massivrapport for et eller flere fylker.
Input
 • fylkeIds - Liste med FylkeId for fylker vi vil ha med i rapporten.
 • rapportTypeId - avart av rapport
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (semikolonseparert (3), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - en zippet rapportfil som inneholder en til flere fylkesfiler med adressedata.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createMeldingTilTinglysing

Genererer rapporten MeldingTilTinglysing for en forretning (ting som skjer med en matrikkelenhet, f.eks. en omnummerering). Forretningen på ha tinglysingsstatus "skal tinglyses" eller "sendt til tinglysing", og den settes i hvert enkelt brukstilfelle.
Input
 • forretningId - id til forretningen (for en matrikkelenhet) som det skal genereres melding til tinglysing for.
 • rekvirentTinglysing - rekvirent av tinglysingen, som regel en juridisk person innen kommunen.
 • rekvirenterForretning - rekvirenter av forretningen, som regel hjemmelshaverne til matrikkelenheten det genereres melding for (slik at ikke en forretning blir tinglyst uten eiers godkjennelse.
 • harBebygdAral - om arealet som overføres av arealoverføringsforretningen omfatter bebygd areal. Benyttes bare hvis forretningen er en arealoverføringsforretning.
 • harVedlegg - om det følger vedlegg med meldingen.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (sosi (0), tekstformat (1), pdf (2), eller semikolonseparert (3), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createMatrikkelenUtdrag

Genererer rapporten MatrikkelenUtdrag. Spesifisert i MAT-17552
Input
 • forretninger - ider til forretningene denne rapporten skal vise effekten av
 • parter - de matrikkelenhetene det skal produseres rapport for, må være berørte i minst en forretning
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle
 • offline - bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - et objekt som inneholder den genererte rapporten eller et offline objekt som gir deg jobbnr som rapporten er blitt tildelt
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createMatrikkelenhetMedUfullstendingGeometriRapport

Genererer rapporten MatrikkelenhetMedUfullstendingGeometriRapport for en kommune. Kan spesifisere hvilke geometrier som skal inkluderes i rapporten. Spesifiert i MAT-8263
Input
 • kommuneId - id for kommunen rapporten skal kjøres for.
 • utenTeigUtenBygg - om det skal letes opp matrikkelenheter uten teig og uten bygg.
 • utenTeigMedBygg - om det skal letes opp matrikkelenheter uten teig, men med bygg.
 • attekant - om det skal letes opp matrikkelenheter med åttekantede teiger med én fiktiv teiggrense som eneste grense.
 • medFiktivExterior - om det skal letes opp matrikkelenheter med teig med bare fiktive grenser i ytterkant.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - ved applikasjonsfeil
  ServiceException

createKretserRapport

Genererer rapporten KretserTekst som gir en oversikt over kretser i et valgt område eller i gjeldende kommune. Kan spesifisere søket til å omfatte et bestemt område i søkemodellen KretssokModel.

Generelle krav i søkemodell for krets:

 • Om angitt kretstypeKodeIdent er tettsted, kreves det at et polygon (søkerektangel) er angitt.
 • Må angi i koden at "kretstypeKodeIdent" er av typen GenerellKretstypeKodeIdent.
 • Om det er valgt et polygon: Må være gyldig, dvs ha koordinatsystemkode og et polygon.
Input
 • kretssokModel - utvalgsparametere for hvilke data som skal inn i rapporten. Angir kommune ved KommuneId og eventuelt hvilken krets. P for postnummerområde, G for grunnkrets, V for valgkrets, K for kirkesogn, T for tettsted.
 • adresseRapportTypeId - kode hvilken type adresserapport som skal produseres, 7 for "KretserTekst, se AdresseRapportType.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (tekstformat (1), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createNyeMatrikkelenheterOgHendelserRapport

(Obs: Metoden kunne ikke testes (01.07.15) så dokumentasjonen kan gjerne endres.)
Lager rapporten: MAT0022 Oversikt over nye matrikkelenheter og hendelser for tidsintervall og kommuner satt i søkemodellen ForingskontrollsokModel.

Generelle krav i søkemodell for føringskontroll av brukstilfeller:

 • Må ha både datoFra og/eller datoTil oppgitt, og datoFra må være før datoTil.
 • Må oppgi minst én kommune.
Input
 • foringskontrollsokModel - søkemodell som bestemmer innholdet i rapporten. Bestemmer hvilke kommuner gjennom et map fra fylkenummer som nøkkel til kommunenummer. Bestemmer tidsintervall for rapporten med formatetet YYYY-MM-DD.
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier
  ServiceException

createGrunnboksutskriftNy

Genererer en grunnboksutskrift (oversikt over tinglyste eierforhold, rettigheter osv på en matrikkelenhet). Spesifiserer innholdet i rapporten gjennom GrunnboksutskriftNyUtvalg; om skal ha med personnummer, med hjemmelsinformasjon osv.
Input
 • utvalg - spesifiserer hva som skal skrives ut. Fastsetter kommunenummer, matrikkelnummer, om hisotrisk data skal tas med, om fødselsnummer skal med og om servitutter på avgivere skal med.
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle (pdf (2), eller jasper (4), se kodeliste ExportType).
 • offline - må settes true om kallet er eksternt. Bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - Ved offline true returneres et objekt av typen OfflineMatrikkelRapport som er en subklasse av MatrikkelRapport (har flere subklasser). Objektet inneholder en JobbId som refererer til rapporten i køen "Samlet rapport" der den er blitt lagt bakerst og venter på å bli generert av rapportserver. Kan hentes ut ved hentRapport-funksjon med JobbId når rapporten er generert ferdig.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createGrunnboksutskrifter

Hent grunnboksinformasjon fra grunnboka via matrikkelen, for oppgitt matrikkelenhet og matrikkelenheter som har avgitt areal til denne.
Input
 • matrikkelenhetIdent - ident til matrikkelenhet man ønsker grunnboksutskrift for.
 • utelat - sett over identer til tidligere arealavgivere man ikke ønsker grunnboksutskrift for
 • historisk - ta med historiske matrikkelenheter
 • fodselsnummer - ta med fødselsnummer i utskrifter
 • offline - generer rapport offline(på jobbserver)
 • matrikkelContext -
Response
 • return - ett rapportarkiv(ZIP-fil) med-, eller én enkelt PDF-fil(er) med ubekreftede grunnboksutskrifter.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException -
  ServiceException

createKonsesjonsforholdKvittering

Genererer en utskrift om konsesjonsforhold.
Input
 • kommuneId - til kommuner som skal få en rapport laget.
 • konsesjonsforholdUtskriftId - id for konsesjonsforhold utskrift det skal lages kvittering for.
 • offline - bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver.
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - et objekt som inneholder den genererte rapporten eller et offline objekt som gir deg jobbnr som rapporten er blitt tildelt.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createBygningMedBygningssendringRapport

Genererer rapport for bygning med bygningsendringer for rapporttypene BygningTotal og BygningMassiv.
Input
 • byggsokModel - utvalgsparametre for hvilke data som skal inn i rapporten
 • byggKlasser - sett av subklasser av Bygg som skal hentes ut. Dersom settet er tomt, avgrenses ikke søket på type bygg
 • subrapporter - Dette feltet er ikke i bruk.
 • hjemmelshavere - bestemmer om subrapport for hjemmelshavere skal være med.
 • tiltakshavere - bestemmer om subrapport for tiltakshavere skal være med.
 • kontaktpersoner - bestemmer om subrapport for kontaktpersoner skal være med.
 • bruksenheter - bestemmer om subrapport for bruksenheter skal være med.
 • rapportTypeId - kode hvilken type bygningsrapport som skal produseres
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle
 • offline - bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - et objekt som inneholder den genererte rapporten eller et offline objekt som gir deg jobbnr som rapporten er blitt tildelt
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createByggForingshistorikkRapport

Genererer rapport for bygg med føringshistorikk for rapporttypen ByggForingshistorikk.
Input
 • byggsokModel - utvalgsparametre for hvilke data som skal inn i rapporten
 • byggKlasser - sett av subklasser av Bygg som skal hentes ut. Dersom settet er tomt, avgrenses ikke søket på type bygg
 • rapportTypeId - kode hvilken type bygningsrapport som skal produseres
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle
 • offline - bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - et objekt som inneholder den genererte rapporten eller et offline objekt som gir deg jobbnr som rapporten er blitt tildelt
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException

createKommuneendringKommunegrenseRapport

Kontrollrapport for kommuneendring med sjekk av kommunegrenser for hele landet
Input
 • kommuneIds - kommune som kontrollrapport gjelder for
 • rapportTypeId - hvilken type rapport som skal produseres
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle. Kan være sosi(0) eller tekst(1).
 • offline - bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver
 • matrikkelContext -
Response
 • return - rapport objekt som inneholder den genererte rapporten
  MatrikkelRapport
 • ServiceException -
  ServiceException

createPantebokHoveddokumentutskrifter

Hent hoveddokument fra panteboken via matrikkelen, for oppgitte pantebokdokumenter
Input
 • pantebokDokumentIdenter - identer til dokumenter i panteboken man ønsker å hente hoveddokument for.
 • offline - generer rapport offline(på jobbserver)
 • matrikkelContext -
Response
 • return - ett rapportarkiv(ZIP-fil) med-, eller én enkelt PDF-fil(er) med hoveddokument for hver pantebokdokument.
  MatrikkelRapport
 • ServiceException -
  ServiceException

createGrunnbokOgPantebokHoveddokumentutskrifter

Hent grunnboksinformasjon fra grunnboka via matrikkelen, for oppgitt matrikkelenhet og matrikkelenheter som har avgitt areal til denne. I tillegg henter tjenesten dokument for oppgitte pantebokdokumentidenter. Denne tjenesten krever at brukeren har rettighet matrikkelfører.
Input
 • matrikkelenhetIdent - ident til matrikkelenhet man ønsker grunnboksutskrift for.
 • utelat - sett over identer til tidligere arealavgivere man ikke ønsker grunnboksutskrift for
 • historisk - ta med historiske matrikkelenheter
 • fodselsnummer - ta med fødselsnummer i utskrifter
 • pantebokDokumentIdenter - sett over identer til pantebokdokumenter man ønsker å hente hoveddokument for
 • offline - generer rapport offline(på jobbserver)
 • matrikkelContext -
Response
 • return - ett rapportarkiv(ZIP-fil) med ubekreftede grunnboksutskrifter og pantebokhoveddokumenter
  MatrikkelRapport
 • ServiceException -
  ServiceException

createBruksenheterMedKostraRapport

Genererer rapport for bruksenheter med KOSTRA-data.
Input
 • bruksenhetMedKostraSokModel - utvalgsparametre for hvilke data som skal inn i rapporten
 • exportTypeId - brukes til å eksplisitt sette utformat der flere format kan være aktuelle
 • offline - bestemmer om rapporten skal legges i kø og genereres offline av rammeverk til rapportserver
 • matrikkelContext - context for kallet.
Response
 • return - et objekt som inneholder den genererte rapporten
  MatrikkelRapport
 • ServiceException - dersom utvalgsparametrene inneholder ugyldige verdier, eller ingen rapport kan genereres
  ServiceException